• 1
  • 2
  • 3

Szkolenia



Oferuję szkolenia grupowe adresowane do naukowców, o przedstawionej poniżej tematyce. Na życzenie zleceniodawcy, poszczególne programy podlegają modyfikacjom. Harmonogramy, czas trwania, liczba i rodzaj uczestników (doktoranci, doktorzy, kierownicy zespołów badawczych?), warunki organizacji szkolenia oraz cennik ustalane są indywidualnie. Zajęcia nie stanowią kursu trenerskiego ani nie są warsztatami typu ?train the trainer?.


INDYWIDUALNY PLAN KARIERY. PLANOWANIE, REALIZACJA, EWALUACJA.*

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do płynnego realizowania kariery naukowej, zarówno w sektorze akademickim jak i poza uczelnią, według samodzielnie sporządzonego planu.

Korzyści dla uczestników: Podczas zajęć naukowcy podsumowują swoją sytuację zawodową i sporządzają własny, wstępny plan kariery, przewidziany do zrealizowania w ciągu około trzech lat. Plan ten zakłada progresywną realizację wyznaczonych celów, z możliwością dokonywania modyfikacji.

*Sugerowany czas trwania zajęć: minimum 8 godzin (godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 minut).



JAK NAPISAC CV NAUKOWE?*

Celem zajęć jest przygotowanie naukowców do samodzielnego sporządzenia cv oraz listu motywacyjnego w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, w różnych sektorach rynku.

Korzyści dla uczestników : Podczas zajęć, uczestnicy podsumowują swoją sytuację zawodową i sporządzają własne, wstępne curriculum vitae, przewidziane do dalszego edytowania w odniesieniu do konkretnych ofert pracy. Uczą się także pisać list motywacyjny.

*Sugerowany czas trwania zajęć: minimum 6 godzin (godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 minut).



OD DOKTORATU O ZATRUNIENIA. TRENING ROZMóW REKRUTACYJNYCH.*

W wyniku zajęć uczestnicy stają się świadomi procesów zachodzących podczas rozmów o charakterze zawodowym, potrafią też lepiej opisać własne umiejętności.

Korzyści dla uczestników: Podczas zajęć naukowcy mierzą się ze stereotypami dotyczącymi zachowań zarówno rekruterów, jak i kandydatów na stanowisko pracy. Szczególny nacisk położony jest na przeanalizowanie celów, jakie przyświecają poszczególnym stronom (rekrutowany, rekruter, przyszły przełożony lub współpracownik) rozmowy rekrutacyjnej. Omawiane są również konstruktywne postawy, jakie warto przybrać w kontekście takiego spotkania, aby zaprezentować się jako profesjonalista.

*Sugerowany czas trwania zajęć: minimum 6 godzin (godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 minut).



JAK SPRAWNIE NAPISAĆ DOKTORAT?*

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do efektywnego prowadzenia badań, a w konsekwencji do obronienia rozprawy i uzyskania stopnia doktora.

Korzyści dla uczestników: doktoranci wezmą udział w nowatorskim programie zajęć opartym na doświadczeniach naukowców z kilku krajów UE. Podczas zajęć zmierzą się z barierami, które przeszkadzają im w przygotowaniu rozprawy, nauczą się również funkcjonować w środowisku naukowym (rozumianym zarówno jako struktura badawczo-dydaktyczna, jak i administracyjna). Szczególny nacisk położony zostanie na planowanie i realizowanie kolejnych etapów pracy badawczej, a także na zrozumienie wymagań i celów, jakie stawiane są przed osobami ubiegającymi się o stopień doktora.  

*Sugerowany czas trwania zajęć: minimum 8 godzin (godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 minut).

**Na życzenie zleceniodawcy, ale po uprzednim uzgodnieniu z trenerem, szkolenie może obejmować albo grupę złożoną z samych doktorantów, albo grupę promotorów, albo grupę mieszaną. Zajęcia nie stanowią kursu trenerskiego dla promotorów ani dla personelu administracyjnego uczelni.



EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM*

Celem zajęć jest przygotowanie młodych naukowców do współpracy z podmiotami sektora prywatnego lub do założenia własnej działalności gospodarczej.

Korzyści dla uczestników: podczas zajęć uczestnicy zastanowią się nad funkcjonowaniem ekosystemu nauki oraz nad miejscem, jakie mogą w nim dla siebie znaleźć. Poruszone zostanie zagadnienie ?uprzemysłowienia wiedzy? oraz szerokie i interdyscyplinarne wykorzystanie umiejętności naukowców w różnych dziedzinach gospodarki. W wyniku szkolenia naukowcy poznają możliwości dalszego rozwoju, a także swoje mocne strony przydatne na drodze do współpracy z przemysłem.

Na życzenie zleceniodawcy, zajęcia mogą być skoncentrowane na współpracy nauki z przemysłem, mogą także podjąć temat zakładania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej. 

*Sugerowany czas trwania zajęć: minimum 6 godzin (godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 minut).



EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA DOKTORANTA I PROMOTORA*

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów i promotorów do długofalowej współpracy zmierzającej do uzyskania przez młodego naukowca stopnia doktora.

Korzyści dla uczestników: naukowcy wezmą udział w nowatorskim programie szkoleniowym opartym na doświadczeniach badaczy z kilku krajów UE. Poprzez szereg analiz i dyskusji, nastąpi uporządkowanie doświadczenia promotorów oraz rozwinięcie ich wiedzy z zakresu współpracy z doktorantami. Młodsi stażem zmierzą się z barierami, wyzwaniami i motywacjami promotorów, rozwiną także swoje możliwości w komunikacji oraz efektywnej współpracy ze zwierzchnikami.



AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE*

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do prezentowania wyników swoich badań oraz, w szerszym ujęciu, do publicznego zabierania głosu w środowisku naukowym i pozanaukowym.

Korzyści dla uczestników: uczestnicy wyjdą z zajęć z ustrukturyzowaną wiedzą dotyczącą metod profesjonalnego prezentowania siebie i swoich badań, a także z zestawem wypracowanych na szkoleniu rozwiązań umożliwiających dalsze wzmacnianie swojego wizerunku naukowego.

*Sugerowany czas trwania zajęć: minimum 6 godzin (godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 minut).